Parken sport & entertainment

Whistleblower

PARKEN Sport & Entertainment whistleblower-ordning

I PARKEN-koncernen ønsker vi at have en åben virksomhedskultur, hvor alle frit skal kunne ytre sig om uregelmæssigheder, upassende og/eller ulovlige forhold i PARKEN-koncernen eller i aktiviteter med til- knytning til PARKEN-koncernen, uden at den pågældende skal frygte for negative konsekvenser af en sådan ytring.

På grund af PARKEN-koncernens ønske om en åben virksomhedskultur opfordres alle medarbejdere og andre interessenter til indledningsvist at indgå i en dialog med sin nærmeste chef eller ledelsen, såfremt man måtte blive opmærksom på uregelmæssigheder eller ulovlige forhold.

Omvendt er PARKEN-koncernen bevidst om, at det af loyalitetshensyn kan være vanskeligt at gå til sin nærmeste chef eller til ledelsen med sine bekymringer.

Da det er afgørende for PARKEN-koncernen, at sådanne oplysninger om kritisable forhold kommer frem, har vi etableret en whistleblowerordning, hvor medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til PARKEN-koncernen i god tro kan foretage indberetninger om sådanne forhold på en tryg og sikker måde.

Formålet med følgende whistleblowerpolitik er at redegøre for, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvilke forhold der kan indberettes, og hvordan håndteringen af indkomne indberetninger sker.

>> Læs hele Politik for whistleblower-ordning her

Indsend din indberetning her: https://parken.integrityline.com

PARKEN Sport & Entertainment whistleblower system

In the PARKEN group we appreciate an open company culture, where everybody should be able to ex- press themselves concerning irregularities, inappropriate and/or illegal circumstances in the PARKEN group or in activities connected to the PARKEN group, without the person in question having to fear for negative consequences based on such expressions.

Due to the PARKEN group’s wish to have an open company culture, all employees and other stakeholders are encouraged to initiate a dialogue with their immediate superior or the management, should they become aware of irregularities or illegal circumstances.

On the other hand, the PARKEN group is aware of the fact that for loyalty reasons, it can be very difficult to approach your immediate superior or the management with any concerns.

As it is important to the PARKEN group that such information on criticisable circumstances is revealed, we have established a whistleblower system, where the employees and other stakeholders with connection to the PARKEN group in good faith can report such circumstances in a secure and safe manner.

The purpose of this whistleblower policy is to provide an account of how it works, including the type of circumstances that can be reported and how such received reports are handled.

>> Read the full Policy on whistleblower system here

Submit your report here: https://parken.integrityline.com